Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem). Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym) informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.
Informujemy, że p. Mariusz Czyżowski – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klinika Medycyny Estetycznej Sekrety Piękna z siedzibą w Krakowie 30-404, ul. Cegielniana 4a (dalej „Sekrety Piękna”) przetwarza informacje pochodzące w związku ze współpracą Sekretów Piękna z Klientami, tworząc bazę danych osób upoważnionych do kontaktu. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest p. Mariusz Czyżowski – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klinika Medycyny Estetycznej Sekrety Piękna z siedzibą w Krakowie 30-404, ul. Cegielniana 4a (dalej „Sekrety Piękna”) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby przedsiębiorstwa wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sekretypiekna.net.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f), RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą (lub tutaj przedsiębiorstwo, w imieniu którego działa Pan/Pani) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sekrety Piękna polegają na konieczności kontaktu z osobami dla których Sekrety Piękna świadczą usługi. Taki bezpośredni kontakt z osobą, której dane są przetwarzane w sposób oczywisty ma wpływ na jakość wykonania usług przez Sekrety Piękna oraz podmiotu trzeciego, który z Sekretami Piękna w danym obszarze współpracuje. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wskazane powyżej mieści się w zakresie działalności gospodarczej Sekrety Piękna . Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Sekrety Piękna mogły wykonywać swoją działalność gospodarczą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy oraz osoby współpracujące z Sekretami Piękna na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, między innymi w obszarach: działalności związanej z obsługą Klienta, działalności sprzedażowej, świadczenia usług w zakresie kosmetologii lub/i medycyny estetycznej. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim otrzymał dane osobowe: od przedsiębiorstwa, w którym Pani/Pan pracuje lub na którego rzecz Pani/Pan działa, bezpośrednio od Pana/Pani, udostępniane przez źródła publicznie dostępne tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS),dostępniane publicznie przez przedsiębiorstwo, w którym Pani/Pan pracuje lub na którego rzecz Pani/Pan działa, w tym w szczególności za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorstwa. Sekrety Piękna w zakresie Pana/Pani danych osobowych może przetwarzać dane dotyczące zdrowia (o ile umowa dotyczy kwestii, w których niezbędne jest ujawnienie informacji odnośnie stanu zdrowia). Sekrety Piękna nie przetwarza innych szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, o których mowa w artykule 9 i 10 RODO. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach handlowych i marketingowych wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody na taki sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane osobowe będą przez Sekrety Piękna przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sekrety Piękna lub/i przez okres niezbędny w związku z wykonaniem umowy, o których mowa powyżej.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dodatkowo, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie Z praw wskazanych w pkt 9 powyżej można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@sekretypiekna.net kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Klinika Medycyny estetycznej Sekrety Piękna, 30-404 Kraków, ul. Cegielniana 4a Sekrety Piękna nie podejmują w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej.